Projekty Domów
Co zawiera projekt?
Co zawiera projekt?
Projekt gotowy

Projekt gotowy to dokumentacja, składająca się z 4. egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, w skład którego wchodzą następujące projekty branżowe:

  •    PROJEKT ARCHITEKTURY
  •    PROJEKT KONSTRUKCJI
  •    PROJEKTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Każdy z gotowych projektów zawiera część opisową oraz część rysunkową, prezentujące przyjęte rozwiązania projektowe.

01Projekt architektury
Część opisowa

Część opisowa tego projektu zawiera podstawowe dane techniczne planowanego obiektu m.in. jego gabaryty, powierzchnię użytkową, kubaturę, wysokość oraz zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku. Tu znajduje się również charakterystyka przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wraz z niezbędnymi uwagami wykonawczymi dla poszczególnych elementów budowlanych. 

02Rzut fundamentów
Zawiera układ ław fundamentowych lub płyty fundamentowej oraz ścian wraz z wymiarami i osiami, które pozwalają na wytyczenie budynku na działce. Na rzucie fundamentów wrysowane są również piony kanalizacyjne i rury spustowe.
03Rzuty kondygnacji budynku

Każda kondygnacja przedstawiona jest na osobnym rysunku prezentującym układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń obiektu. Rysunek definiuje również rozmieszczenie projektowanych ścian wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, usytuowanie schodów, kominów, rozrys stropu nad kondygnacją wraz z oznaczeniem uskoków, antresol, przebić instalacyjnych, jak również lokalizację najważniejszego wyposażenia instalacyjnego i technicznego. Ponadto rysunki posiadają szczegółowe czytelne dla wykonawców wymiary projektowe oraz oznaczenia przegród pionowych.

04Rzut więźby dachowej

To zwymiarowany układ konstrukcji dachu, przedstawiający lokalizację wiązarów dachowych wraz z niezbędnymi elementami więźby.

05Rzut dachu
Rysunek połaci dachowych wraz z oznaczeniem kątów ich nachylenia, lokalizacją kominów, wyłazów dachowych, okien połaciowych oraz rozrysem planu odwodnienia dachu (umocowania rynien i rur spustowych). Rysunek zawiera szczegółowe wytyczne o sposobie pokrycia powierzchni dachu, wykończeniu kominów, attyki, obróbkach blacharskich.
06Przekroje
Zawierają obraz budynku przeciętego w płaszczyźnie pionowej, z zaznaczeniem ścian i warstw materiałów budowlanych. Są zwymiarowane w układzie pionowym, z zaznaczeniem istotnych poziomów elementów konstrukcyjnych.
07Elewacje
Zewnętrzne ujęcie budynku wykonane z czterech stron, zawierające także opis rozwiązań materiałowych i kolorystycznych. W razie konieczności uzupełniany o szczegółowe rysunki niektórych detali.
08Zestawienie stolarki

Znajduje się tu zestawienie wszystkich okien i drzwi ujętych w projekcie, wraz z ich wymiarowaniem i sposobem otwierania.

09Zestawienie materiałów i elementów więźby dachowej
Szczegółowe i sumaryczne zestawienie koniecznej do budowy ilości drewna oraz przybliżone wielkości wymaganych materiałów konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych. 
10Projekt konstrukcji
Część opisowa

W jego opisie znajdują się przyjęte w projekcie schematy statyczne z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi. Wyszczególnione są tam wszystkie elementy konstrukcyjne oraz przyjęte przez konstruktora rozwiązania technologiczne i materiałowe. Opis zawiera także orientacyjne zestawienie niezbędnej do budowy stali.

11Rysunki rzutów i przekrojów

Zawierają rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych budynku z wyszczególnionymi pozycjami konstrukcyjnymi ujętymi w części opisowej. Na rysunkach przedstawione są wybrane elementy i detale konstrukcyjne typu podciągi, płyty stropowe czy nadproża wraz ze zbrojeniem, geometrią elementów stalowych i połączeniem więźby dachowej.

12Projekt instalacji wewnętrznych
Część opisowa

Opisowa część projektu zawiera informację o rozwiązaniach technologicznych i materiałowych poszczególnych instalacji wraz ze wskazaniem niezbędnych obliczeń i danych.

13Charakterystyka energetyczna

Wraz z analizą możliwości wykorzystania konwencjonalnych oraz alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię i ciepło. Ujęte jest tu także zapotrzebowanie budynku w odniesieniu do obu źródeł energii.

14Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • Rozrys instalacji wody ciepłej i zimnej dla poszczególnych kondygnacji budynku wraz z rozwinięciem liniowym instalacji oraz określeniem źródła wody (sieć wodociągowa/ ew. studnia).
  • Rozrys instalacji kanalizacji sanitarnej dla każdej projektowanej kondygnacji z uwzględnieniem pionów kanalizacyjnych oraz sposobu odprowadzenia ścieków z obiektu do szczelnego zbiornika wybieralnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej.
  • Rozrys instalacji kanalizacji deszczowej prezentujący sposób odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych rur spustowych do zbiornika na wody deszczowe.
15Projekt instalacji gazowej

Rozrys instalacji gazowej wraz z aksonometrią projektowanego układu. Opracowanie w projektach, w których zastosowano ogrzewanie za pośrednictwem pieca gazowego.

16Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego wykonany na podstawie szczegółowych obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku. W zależności od wybranego projektu instalacja może zawierać różne sposoby zasilania, np. kocioł gazowy lub na paliwo stałe, pompy ciepła czy kominek z płaszczem wodnym. W wybranych projektach domów znajdują się również projekty instalacji solarnej.

17Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Projekt obejmuje rozrys kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych dla poszczególnych kondygnacji wraz z lokalizacją przebić instalacyjnych oraz szczegółową charakterystyką techniczną centrali wentylacyjnej. W niektórych projektach opracowano instalację gruntowego wymiennika ciepła.

18Projekt instalacji elektrycznej

Rozrys instalacji elektrycznej na poszczególnych kondygnacjach obejmujący lokalizację tablicy rozdzielczej, wypustów oświetleniowych, gniazd podtynkowych, włączników jak również projekt instalacji odgromowej. Dla niektórych projektów rozrys lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Pobierz aktualny cennik naszych usług
Przejdź do katalogu