Katalog projektów
Co zawiera projekt?
Co zawiera projekt?
Projekt gotowy

Projekt gotowy to dokumentacja, składająca się z 4. egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, w skład którego wchodzą następujące projekty branżowe:

  •    PROJEKT ARCHITEKTURY
  •    PROJEKT KONSTRUKCJI
  •    PROJEKTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Każdy z projektów zawiera część opisową oraz część rysunkową, prezentujące przyjęte rozwiązania projektowe.

01Projekt architektury
Część opisowa

Część opisowa tego projektu zawiera podstawowe dane techniczne planowanego obiektu m.in. jego gabaryty, powierzchnię użytkową, kubaturę, wysokość oraz zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku. Tu znajduje się również charakterystyka przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wraz z niezbędnymi uwagami wykonawczymi dla poszczególnych elementów budowlanych. 

02Rzut fundamentów
Zawiera układ ław fundamentowych lub płyty fundamentowej oraz ścian wraz z wymiarami i osiami, które pozwalają na wytyczenie budynku na działce. Na rzucie fundamentów wrysowane są również piony kanalizacyjne i rury spustowe.
03Rzuty kondygnacji budynku

Każda kondygnacja przedstawiona jest na osobnym rysunku prezentującym układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń obiektu. Rysunek definiuje również rozmieszczenie projektowanych ścian wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, usytuowanie schodów, kominów, rozrys stropu nad kondygnacją wraz z oznaczeniem uskoków, antresol, przebić instalacyjnych, jak również lokalizację najważniejszego wyposażenia instalacyjnego i technicznego. Ponadto rysunki posiadają szczegółowe czytelne dla wykonawców wymiary projektowe oraz oznaczenia przegród pionowych.

04Rzut więźby dachowej

To zwymiarowany układ konstrukcji dachu, przedstawiający lokalizację wiązarów dachowych wraz z niezbędnymi elementami więźby.

05Rzut dachu
Rysunek połaci dachowych wraz z oznaczeniem kątów ich nachylenia, lokalizacją kominów, wyłazów dachowych, okien połaciowych oraz rozrysem planu odwodnienia dachu (umocowania rynien i rur spustowych). Rysunek zawiera szczegółowe wytyczne o sposobie pokrycia powierzchni dachu, wykończeniu kominów, attyki, obróbkach blacharskich.
06Przekroje
Zawierają obraz budynku przeciętego w płaszczyźnie pionowej, z zaznaczeniem ścian i warstw materiałów budowlanych. Są zwymiarowane w układzie pionowym, z zaznaczeniem istotnych poziomów elementów konstrukcyjnych.
07Elewacje
Zewnętrzne ujęcie budynku wykonane z czterech stron, zawierające także opis rozwiązań materiałowych i kolorystycznych. W razie konieczności uzupełniany o szczegółowe rysunki niektórych detali.
08Zestawienie stolarki

Znajduje się tu zestawienie wszystkich okien i drzwi ujętych w projekcie, wraz z ich wymiarowaniem i sposobem otwierania.

09Zestawienie materiałów i elementów więźby dachowej
Szczegółowe i sumaryczne zestawienie koniecznej do budowy ilości drewna oraz przybliżone wielkości wymaganych materiałów konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych. 
10Projekt konstrukcji
Część opisowa

W jego opisie znajdują się przyjęte w projekcie schematy statyczne z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi. Wyszczególnione są tam wszystkie elementy konstrukcyjne oraz przyjęte przez konstruktora rozwiązania technologiczne i materiałowe. Opis zawiera także orientacyjne zestawienie niezbędnej do budowy stali.

11Rysunki rzutów i przekrojów

Zawierają rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych budynku z wyszczególnionymi pozycjami konstrukcyjnymi ujętymi w części opisowej. Na rysunkach przedstawione są wybrane elementy i detale konstrukcyjne typu podciągi, płyty stropowe czy nadproża wraz ze zbrojeniem, geometrią elementów stalowych i połączeniem więźby dachowej.

12Projekt instalacji wewnętrznych
Część opisowa

Opisowa część projektu zawiera informację o rozwiązaniach technologicznych i materiałowych poszczególnych instalacji wraz ze wskazaniem niezbędnych obliczeń i danych.

13Charakterystyka energetyczna

Wraz z analizą możliwości wykorzystania konwencjonalnych oraz alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię i ciepło. Ujęte jest tu także zapotrzebowanie budynku w odniesieniu do obu źródeł energii.

14Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • Rozrys instalacji wody ciepłej i zimnej dla poszczególnych kondygnacji budynku wraz z rozwinięciem liniowym instalacji oraz określeniem źródła wody (sieć wodociągowa/ ew. studnia).
  • Rozrys instalacji kanalizacji sanitarnej dla każdej projektowanej kondygnacji z uwzględnieniem pionów kanalizacyjnych oraz sposobu odprowadzenia ścieków z obiektu do szczelnego zbiornika wybieralnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej.
  • Rozrys instalacji kanalizacji deszczowej prezentujący sposób odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych rur spustowych do zbiornika na wody deszczowe.
15Projekt instalacji gazowej

Rozrys instalacji gazowej wraz z aksonometrią projektowanego układu. Opracowanie w projektach, w których zastosowano ogrzewanie za pośrednictwem pieca gazowego.

16Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego wykonany na podstawie szczegółowych obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku. W zależności od wybranego projektu instalacja może zawierać różne sposoby zasilania, np. kocioł gazowy lub na paliwo stałe, pompy ciepła czy kominek z płaszczem wodnym. W wybranych projektach domów znajdują się również projekty instalacji solarnej.

17Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Projekt obejmuje rozrys kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych dla poszczególnych kondygnacji wraz z lokalizacją przebić instalacyjnych oraz szczegółową charakterystyką techniczną centrali wentylacyjnej. W niektórych projektach opracowano instalację gruntowego wymiennika ciepła.

18Projekt instalacji elektrycznej

Rozrys instalacji elektrycznej na poszczególnych kondygnacjach obejmujący lokalizację tablicy rozdzielczej, wypustów oświetleniowych, gniazd podtynkowych, włączników jak również projekt instalacji odgromowej. Dla niektórych projektów rozrys lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Mała architektura
Mała architektura

Do każdego projektu domu dodatkowo oferujemy projekt małej architektury. Nasz oferta obejmuje ogrodzenia, altany, grille i garaże. Projekt dobierany jest w oparciu o architekturę całego budynku, projektowaną nawierzchnię w ogrodzie bądź kolor elewacji. 

Katalog małej architektury
Dodatki do projektu
Dodatki do projektu


Dokumentacja projektu w plikach PDF
Do każdego projektu istnieje możliwość zamówienia na płycie CD wersji elektronicznej dokumentacji projektowej w plikach PDF.
Dokumentacja projektu w plikach DWG

Dokumentacja elektroniczna DWG – z wyjątkiem projektów z zakresu konstrukcji, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej – zawiera wybrane elementy architektury, przydatne w aranżacji i projektowaniu wnętrz.

Projekt wykonawczy domu
01Projekt wykonawczy domu


Projekt aranżacji wnętrz
02Projekt aranżacji wnętrz

Wykonanie aranżacji wnętrz odbywa się na indywidualne zamówienie. Projekt uwzględnia sugestie i pomysły Inwestora, i obejmuje: architektoniczne zmiany przestrzeni lokalu, projekt kolorystyki i oświetlenia wnętrz, aranżację okien, stolarkę drzwiową, pokrycia ścienne i podłogowe, dobór materiałów wykończeniowych, dobór tkanin i mebli, spójnych dla projektowanych wnętrz. W standardzie 5 wizualizacji: kuchnia, jadalnia, salon, łazienka, pokój.

Projekt wykonawczy wnętrz
03Projekt wykonawczy wnętrz

Projekt wykonawczy wnętrz stanowi dopełnienie ich aranżacji. Składa się z zestawu rysunków technicznych, które pozwolą ekipom wykonawczym bezbłędnie zrealizować projekt wnętrza, a Inwestorowi dodadzą spokoju, że koncepcja jest przez nie właściwie interpretowana. 

Kosztorys
04Kosztorys

Kosztorys budowlany jest niezbędny przy wycenach prac budowlanych, aktualizacji cen materiałów, uzyskiwaniu kredytu na dom czy podpisywaniu umowy z Wykonawcą. Pozwala zaoszczędzić pieniądze w czasie budowy.  

Projekt ogrzewania kominkowego
05Projekt ogrzewania kominkowego
Istnieje możliwość zamówienia projektu ogrzewania kominkowego do projektu domu z kominkiem. Warto zastanowić się nad tą opcją już na etapie projektu, w przypadku, gdy kominek ma spełniać nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także użytkowe, rozprowadzając ciepło.
Projekt instalacji solarnej
06Projekt instalacji solarnej
Instalacja solarna, zwana popularnie „solarami”, korzysta z odnawialnej energii promieniowania słonecznego i służy przede wszystkim ogrzaniu i uzyskaniu ciepłej wody użytkowej, ogrzaniu wody w przydomowym basenie lub też dogrzaniu budynku. To rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak ekologiczne, a na jego realizację można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 45%.
Projekt instalacji klimatyzacji
07Projekt instalacji klimatyzacji


Projekty wentylacji mechanicznej
08Projekty wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem pozwala oszczędzać na ogrzewaniu, zmniejszając straty ciepła, i zapewnia komfortowe warunki klimatyczne w domu. Dzięki niej w każdym pomieszczeniu panuje jednakowa, optymalna temperatura powietrza, usuwane są niepożądane zapachy oraz nadmiar wilgoci, chroniąc przed rozwojem grzybów.  
Projekt instalacji centralnego odkurzacza
09Projekt instalacji centralnego odkurzacza


Projekt inteligentnego budynku
010Projekt inteligentnego budynku

Dom inteligentny to propozycja zaprojektowania budynku ze zautomatyzowanym systemem zarządzania wszystkimi urządzeniami i instalacjami znajdującymi się w domu, w postaci jednej, intuicyjnej aplikacji. Pozwala ona sterować budynkiem z dowolnego miejsca, znacznie zwiększając bezpieczeństwo, komfort i wygodę użytkowników.

Projekt basenu
011Projekt basenu
Istnieje możliwość zamówienia indywidualnie przygotowanej oferty basenowej. Zawiera ona odpowiednie specyfikacje, rysunki, a także inne elementy oraz może zostać doposażona w zależności od życzeń Klienta.
Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
012Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków


Projekt zbiornika na wodę deszczową z systemem ogrodowym
013Projekt zbiornika na wodę deszczową z systemem ogrodowym


Pobierz aktualny cennik naszych usług
Przejdź do katalogu