Projekty Domów
Regulamin
Regulamin zakupów w sklepie internetowym LK&Projekt

1. Postanowienia ogólne


1.1.    Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę LK&Projekt Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132491, NIP 676-007-54-78, REGON 350524723, zwaną dalej LK&Projekt.


1.2.    LK&Projekt prowadzi działalność związaną ze sprzedażą dokumentacji projektowej gotowych i indywidualnych projektów domów, garaży i innych budynków, projektów wnętrz, wizualizacji budynków i wnętrz - w formie tradycyjnej lub elektronicznej w formacie pdf, dwg, kosztorysów (i innych), zwanych dalej Produktami - za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Sklep internetowy (dalej: „Sklep”) działa pod adresem, www.lk-projekt.pl


1.3.      Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem w/w strony ma formę umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej L&KProjekt lub zamiennie: „Sprzedawcą”/„Administratorem”. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą podanych niżej adresów i numerów telefonów:

w godzinach od 9.00 do 17.00 w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


1.4.    Klientem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


1.5.    Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się
z Regulaminem i potwierdzenia, że akceptuje jego postanowienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.


2. Składanie zamówienia


2.1.    Zamawianie Produktów odbywa się za pomocą strony: ww.lk-projekt.pl, e-mailem: [email protected], a także telefonicznie pod nr tel.: 12/411 88 45.


2.2.    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       urządzenie z dostępem do Internetu,

b)      zainstalowania najnowszej wersji przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Chrome,  FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies.


2.3.    Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Produktu. LK&Projekt nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.


2.4.    LK&Projekt zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.


2.5.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje niezwłocznie pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.


2.6.    Realizacja zamówienia następuje po jego telefonicznej weryfikacji przez LK&Projekt, w przypadku zamówień:

a)       płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia,

b)      płatnych przelewem – po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym LK&Projekt,

c)       płatnych kartą kredytową– w chwili autoryzacji karty Klienta,        

d)      za pośrednictwem usługi PayPal - po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym LK&Projekt.


2.7.    Klient w trakcie telefonicznej weryfikacji dokonywanej przez konsultantkę z Działu Sprzedaży może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub je wycofać. Jeśli w czasie weryfikacji Klient upewniony, że nabywa Produkt bez wad nie anuluje zamówienia, umowę sprzedaży między nim, a Sprzedawcą uznaje się za zawartą.


2.8.    W dniu realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT.


2.9.    Ceny w Sklepie są cenami w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz w euro, dolarach amerykańskich i rublach rosyjskich. Ceny w sklepie można zmieniać za pośrednictwem przełącznika znajdującego się w prawym górnym rogu strony
www.lk-projekt.pl (obok przełącznika zmiany języka strony).

Wiążące są ceny aktualne w momencie zamawiania Produktu.


3. Realizacja zamówienia.


3.1.    Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są wraz z fakturą VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej; na życzenie Klienta istnieje możliwość przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. Umowy zawierane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.


3.2.    Koszt przesyłki Pocztą Polską wynosi 35 zł (Paczka 48, kurier)

Powyższe ceny zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


3.3.    Realizacja zamówienia Produktu gotowego przesyłką poleconą następuje od 5 do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,


3.4.    W przypadku zamówienia Produktu będącego nie w pełni opracowanym projektem, termin dostarczenia Produktu ustalany jest indywidualne w chwili potwierdzenia zamówienia oraz po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki na poczet opracowania projektu. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu i ustalana jest indywidualnie z LK&Projekt za pośrednictwem Działu Sprzedaży. Projekt uwidocznione na stronie Sklepu opatrzone są informacją o fazie zaawansowania dokumentacji (projekt koncepcji, projekt gotowy). Informację w tym zakresie można również uzyskać w Dziale Sprzedaży, pod numerem telefonu 12/411 88 45.


3.5.    W Sklepie obowiązują następujące formy płatności:

a)       płatność za pobraniem przy odbiorze,

b)      płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy LK & PROJEKT Sp. z o. o., ul. Wiśniowa  
          16/71, 31-426 Kraków prowadzony w Pekao S.A. III Oddział Kraków 59 1240 2294
          1111 0000 3708 8110,

c)       płatność kartą kredytową,

d)      PayPal.


4. Prawo odstąpienia od umowy


4.1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.
z 23.01.2019r.) Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy bez podania
jakiejkolwiek przyczyny - w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


4.2.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.1. wystarczy wysłanie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie może być
wysłane za pomocą poczty tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4.3.    W przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


4.4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż do 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie przed jego upływem.


4.5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


4.6.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


4.7.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu 12/411 88 45.


4.8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


4.9.    Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U.2019.134 t.j.z 23.01.2019r.) nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli LK&Projekt wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta;

b)      w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz sporządzona według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5. Wymiany


5.1.    Klientowi przysługuje możliwość jednokrotnej wymiany kompletnego Produktu
bez śladów użycia i uszkodzeń, za zapewnieniem, że nie był on kopiowany ani w żaden sposób wykorzystany w terminie  - do 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, na Produkt o wartości co najmniej takiej samej. Wymiana Produktu w postaci projektu może zostać dokonana tylko na projekt gotowy. Informacji w tym zakresie udziela Dział Sprzedaży, pod nr tel. 12/411 88 45.


5.2.    Wniosek o wymianę Produktu na inny za zapewnieniem, o którym mowa w pkt 5.1. Klient składa drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy; jego realizacja wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail możliwości dokonania wnioskowanej wymiany.


5.3.    Wymiana Produktu na inny następuje w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę  od Klienta Produktu podlegającego wymianie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia po jego otrzymaniu, iż nosi ślady użycia, względnie jest uszkodzony, Sprzedawca ma prawo odstąpić od dokonania wymiany i odesłać Produkt Klientowi na jego koszt.


6. Reklamacje


6.1.    Wszelkie reklamacje przyjmowane są w Dziale Sprzedaży przy ul. Wiśniowej 16/71,
31-426 Kraków, telefonicznie pod numerem: 12/ 411 88 45 lub drogą mailową: [email protected]


6.2.    Każda reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta: imię, nazwisko, adres, rodzaj Produktu, który podlega reklamacji, numer faktury, a także opis wady Produktu i datę jej ujawnienia. W przypadku  reklamacji Produktu w postaci projektu za wadę uznaje się wyłącznie jego niekompletność lub nieprawidłowość wynikającą z naruszenia lub nieuwzględnienia wytycznych Klienta, jak również przepisów prawa obowiązujących w dacie jego wydania.


6.3.    Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym terminie, nie później niż do 30 dni, o czym Klient zostanie niezwłocznie, pisemnie poinformowany.


6.4.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, wada Produktu zostanie usunięta, względnie Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedawca zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


7. Zwroty


7.1.    W przypadku każdego zwrotu Produkt należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu lub jego kserokopię, a następnie odesłać na swój koszt na adres Sprzedawcy
z adnotacją "zwrot". Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy będą zwracane Klientowi
z adnotacją "odmowa przyjęcia".


7.2.    W przypadku każdego zwrotu Produktu Sprzedawca bezzwłocznie wystawia i przesyła Klientowi fakturę korygującą - za potwierdzeniem odbioru. Faktura korygująca może być przesłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą i bezzwłocznie odesłać ją na adres Sprzedawcy, podpisana faktura korygująca stanowi podstawę do zwrotu na jego rzecz należności.


7.3.    Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie w Dziale Sprzedaży, pod nr telefonu
12/411 88 45.


8. Dane osobowe w Sklepie internetowym


8.1.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych, wyłącznie na potrzeby LK&Projekt.


8.2.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest LK&Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 16/71 w Krakowie, który przetwarza je z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.


8.3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:
wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora oraz wybrany podmiot obsługujący płatności w sklepie internetowym.


8.4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych zebranych przez Administratora podczas zamawiania Produktu. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych albo nieprzydatne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 


9. Informacje końcowe


9.1.    Opisane w niniejszym Regulaminie zasady dotyczą umów sprzedaży zawieranych na odległość, realizowanych przez LK&Projekt drogą wysyłkową. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.


9.2.    Wszystkie Produkty prezentowane na stronach: www.lk-projekt.pl chronione są prawem autorskim. Sprzedaż Produktu będącego projektem uprawnia Klienta do wykorzystania go do jednokrotnej realizacji inwestycji (licencja niewyłączna). Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na w/w portalu bez pisemnej zgody i wiedzy LK&Projekt Sp. z o.o., której służą autorskie prawa majątkowe.


9.3.    Prezentowany na stronach Sklepu katalog produktów i podane ceny mają charakter informacyjny, są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. LK&Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości Produktów, wycofania poszczególnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
i wyprzedaży.


9.4.    Wszystkie projekty prezentowane na w/w stronie mogą różnić się od rzeczywistej dokumentacji projektowej ze względu na ciągłe starania LK&Projekt w zakresie podnoszenia jakości proponowanych Klientowi Produktów.


9.5.    LK&Projekt nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych.


9.6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r..

9.7.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby LK&Projekt.

9.8.    LK&Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 Załącznik nr 1 do REGULAMINU


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTAAdresat:    LK&Projekt Sp. z o.o.

                   ul. Wiśniowa 16/71, 31-426 Kraków;

e-mail:       [email protected];

tel.:            12 411 88 45;

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży niżej opisanego Produktu(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu (*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru Produktu(*)  ……………………………

Imię i nazwisko konsumenta:  …………………………………….

 

Adres konsumenta:

………………………………………………………………………………….

Data ……………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

                                                           ……………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis Konsumenta